Перевірки ДСНС України що необхідну знати керівнику бізнесу

Порядок організації перевірок

Порядок проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки затверджений Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02.11.2015 р. № 1337.

Державним контролем у сфері техногенної та пожежної безпеки (перевірками) займаються інспектори органів Державної служби України з надзвичайних ситуації.

Посадові особи ДСНС України та її територіальних органів здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки шляхом проведення планових та позапланових перевірок стану додержання та виконання суб’єктами господарювання вимог законодавства з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

Перевірки проводяться за адресою розташування об’єктів перевірок суб’єкта господарювання в робочий час, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку, у присутності керівника або його заступника, або уповноваженої особи суб’єкта господарювання.

Суб’єкти господарювання зобов’язані безперешкодно допускати посадових осіб ДСНС України або її територіальних органів для здійснення огляду (обстеження) будівель, приміщень, споруд, устаткування, території, надавати для ознайомлення документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) у зазначеній сфері, а також їх копії у разі необхідності в порядку, визначеному законодавством.

Планові перевірки

Планові перевірки проводяться відповідно до планів перевірки, які щоквартально затверджуються ДСНС України або її територіальними органами та оприлюднюються на їх офіційному веб-сайті до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

Періодичність здійснення планових перевірок суб’єктів господарювання визначається з урахуванням Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 року № 306 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 361).

Частота планових перевірок здійснюються з такою періодичністю:

 • з високим ступенем ризику — не частіше ніж один раз на 1 рік;
 • із середнім ступенем ризику — не частіше ніж один раз на 3 роки;
 • з незначним ступенем ризику — не частіше ніж один раз на 5 років.

План-графік перевірок публікується на офіційному сайті ДСНС http://www.dsns.gov.ua/ua/Organizaciya-zdiysnennya-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-Plan-grafik-perevirok.html.

Перевірка відбувається на підставі наказу. Наказ має містити:

 • найменування/прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта господарювання;
 • місцезнаходження/місце проживання суб’єкта господарювання та адресу розташування об’єкта перевірки;
 • предмет перевірки;
 • дату початку та дату закінчення перевірки;
 • посаду, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка буде здійснювати перевірку.

На підставі наказу на проведення перевірки оформлюється посвідчення на проведення перевірки (додаток 1).

У посвідченні на проведення перевірки зазначаються:

 • найменування структурного підрозділу ДСНС України або її територіального органу, що здійснює перевірку;
 • тип перевірки (планова або позапланова);
 • найменування суб’єкта господарювання — юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, щодо якого (якої) здійснюється перевірка;
 • місцезнаходження/місце проживання суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу та адреса розташування об’єкта перевірки, щодо якого здійснюється перевірка;
 • номер і дата наказу ДСНС України або її територіального органу, відповідно до якого здійснюється перевірка;
 • дата початку та дата закінчення перевірки;
 • посадові особи ДСНС України або її територіального органу, які будуть здійснювати перевірку, із зазначенням їх посад, прізвищ, імен та по батькові;
 • предмет та підстава для здійснення перевірки;
 • інформація про здійснення попередньої перевірки (тип та строк її здійснення).

ДСНС України або її територіальний орган здійснює планову перевірку за умови письмового повідомлення суб’єкта господарювання про проведення планової перевірки не пізніше ніж за 10 днів до дня її здійснення.

Повідомлення про проведення планової перевірки (додаток 3) надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення (телефонограмою) за рахунок коштів ДСНС України (її територіального органу) або вручається особисто під розписку керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання.

У разі направлення повідомлення про проведення планової перевірки рекомендованим листом з повідомленням про вручення (телефонограмою) планова перевірка здійснюється не раніше ніж через п’ятнадцять днів з дня відправлення суб’єкту господарювання такого повідомлення.

Тривалість планової перевірки визначається залежно від площі (території) об’єкта перевірки, кількості будівель, приміщень та дільниць, які перебувають у власності або користуванні суб’єктів господарювання, а також ступеня ризику від провадження господарської діяльності, але не може перевищувати 15 робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва — 5 робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

Відповідно до Закону України від 22.03.2012 № 4618-VI та Господарського кодексу Українималим підприємництвом вважається підприємство, яке має до 50 найманих працівників та річний дохід не більше, ніж еквівалент 10 млн. євро.

Позапланові перевірки

Підставами для здійснення позапланової перевірки є:

 • 1) подання суб’єктом господарювання письмової заяви до ДСНС України або її територіального органу про здійснення перевірки за його бажанням;
 • 2) перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки, виданих за результатами проведення планових перевірок;
 • 3) обґрунтоване звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав. У разі надходження такого звернення до територіальних органів ДСНС України позапланова перевірка здійснюється тільки за наявності згоди ДСНС України на її проведення;
 • 4) настання аварії, іншої небезпечної події, що була пов’язана з діяльністю суб’єкта господарювання.

Зрозуміло, що за наявності хоча б однієї з таких причин перевірка проводиться без попередження.

Наказ та посвідчення видаються так, як при плановій перевірці.

Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки.

Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати 10 робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва — 2 робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

Продовження строку проведення будь-якої перевірки не допускається.

Проведення перевірок

Перед початком як планової, так і позапланової перевірки інспектор зобов’язаний пред’явитикерівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі посвідчення на перевірку та своє службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу Держтехногенбезпеки України.

Посадова особа ДСНС України або її територіального органу без посвідчення на проведення перевірки та службового посвідчення не має права її здійснювати.

Суб’єкт господарювання має право не допускати посадових осіб ДСНС України або її територіального органу до здійснення перевірки, якщо останні не пред’явили вказані вище документи. Перед початком здійснення перевірки посадова особа ДСНС України або її територіального органу вносить запис до журналу реєстрації перевірок суб’єкта господарювання (за його наявності) про здійснення перевірки.

Важливо пам’ятати, що недопущення інспекторів до проведення перевірки за інших підстав, ніж це передбачено в Наказі, може підпадати під створення перешкод для діяльності, що є адміністративним правопорушенням, за яке на порушника накладається стягнення у вигляді штрафу від 34 до 170 грн. (ст. 188-8 КУпАП України)

Посадові особи ДСНС України або її територіальних органів під час здійснення перевірок мають право:

 • проводити огляд (обстеження) об’єкта перевірки, перевіряти організацію роботи та виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, а також документів чи предметів з питань, що виникають під час здійснення перевірки, якщо це передбачено законом;
 • одержувати під час здійснення перевірки від посадових осіб суб’єкта господарювання довідки, документи, у тому числі проектну документацію щодо об’єкту перевірки та інші матеріали, пояснення і відомості з питань, що виникають під час перевірки;
 • вимагати від суб’єкта господарювання усунення виявлених порушень вимог законодавства з цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;
 • вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню перевірки;
 • звертатися у встановленому законом порядку до суду у випадку недопущення посадових осіб ДСНС України або її територіальних органів до проведення перевірки в цілому чи до окремих приміщень об’єкта перевірки, яка здійснюється в установленому законодавством порядку, з вимогою щодо зобов’язання суб’єкта господарювання забезпечити допуск до здійснення перевірки в цілому або частини приміщень об’єкта перевірки;
 • надавати (надсилати) суб’єктам господарювання обов’язкові для виконання приписи про усунення порушень законодавства;
 • притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб та громадян, винних у порушенні встановлених законодавством вимог цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки, невиконанні приписів та постанов посадових осіб ДСНС України або її територіальних органів;
 • вимагати припинення дій, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій;
 • фіксувати процес здійснення перевірки на засоби аудіо- та відеотехніки з наданням копії запису керівнику або уповноваженій ним особі суб’єкта господарювання;
 • звертатися до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, окремих приміщень, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг, якщо ці порушення створюють загрозу життю та/або здоров’ю людей;
 • застосовувати адміністративно-господарські санкції за порушення вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки відповідно до закону.

Посадові особи ДСНС України або її територіальних органів, які здійснюють перевірку, зобов’язані:

 • повно, об’єктивно та неупереджено здійснювати перевірку в межах повноважень, передбачених законом;
 • дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб’єктами господарювання;
 • не втручатись і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час здійснення перевірки;
 • забезпечувати нерозголошення інформації з обмеженим доступом, комерційної таємниці та іншої інформації суб’єкта господарювання, що стає доступною під час здійснення перевірки;
 • ознайомити керівника суб’єкта господарювання або його заступника, або уповноважену ним особу з результатами проведеної перевірки у строки, передбачені законом;
 • надавати суб’єкту господарювання консультаційну допомогу щодо здійснення перевірки;
 • неухильно дотримуватися вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Кодексу цивільного захисту України та цього Порядку. За порушення встановленого зазначеними нормативно-правовими актами порядку здійснення заходів державного нагляду (контролю) посадові особи ДСНС України або її територіальних органів несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства;
 • дотримуватись встановлених законодавством обмежень щодо охорони державної таємниці, службової інформації та правил перепускного і внутрішньооб’єктового режимів.

Оформлення результатів перевірки

За результатами проведеної перевірки складається акт перевірки.

У разі якщо керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа робить письмові зауваження щодо здійснення перевірки, ці зауваження є невід’ємною частиною акта перевірки, який підписується із зауваженнями.

У разі відсутності порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадова особа ДСНС України або її територіального органу, яка здійснювала перевірку, доповідає відповідним рапортом керівнику ДСНС України або її територіального органу чи заступнику керівника, до повноважень якого відповідно до розподілу обов’язків віднесено питання державного нагляду (контролю).

На підставі рапорту керівник ДСНС України або її територіального органу чи заступник керівника, до повноважень якого відповідно до розподілу обов’язків віднесено питання державного нагляду (контролю), листом повідомляє суб’єкта господарювання про відсутність порушень за результатами здійснення перевірки.

На підставі акта перевірки, у разі виявлення порушень вимог законодавства, які створюють загрозу життю та/або здоров’ю людей, ДСНС України або її територіальний орган звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, окремих приміщень, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг — до повного усунення порушень вимог законодавства.

У разі наявності на об’єкті перевірки інших порушень посадовою особою ДСНС України або її територіального органу на підставі акта перевірки складається припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

До припису включаються неусунені порушення, виявлені під час проведення попередніх перевірок, із зазначенням строків які пропонувалися для їх усунення, та пропонуються нові строки усунення порушень. При цьому зазначаються нові порушення, які були виявлені під час проведення перевірки, і строки їх усунення.

У разі непогодження із запропонованими до усунення порушеннями чи строками їх усунення керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа має право оскаржити припис до ДСНС України або суду. Як скласти позов до адмінсуду читайте в Інструкції «Адміністративний суд має захистити від свавілля чиновників».

Важливо! Якщо порушення, які вказані у приписі, не усунені, — це може стати причиною притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 188-8 КУпАП України.

Випадки, коли перевірки не проводяться:

Типові порушення порядку здійснення перевірок з боку органів ДСНС України

 • Планова перевірка проходить у непередбачений планом перевірок час або з порушенням періодичності.
 • Наказ про проведення перевірки чи посвідчення про проведення перевірки містить дані, що не відповідають найменуванню, адресі об’єкта перевірки і неможливо встановити їх належність саме конкретному об’єкту перевірки.
 • Порушені строки повідомлення про проведення планової перевірки.
 • Перевірка проходить за відсутності власника, орендаря об’єкта перевірки чи їх уповноважених осіб.
 • Власнику, орендарю об’єкта перевірки чи їх уповноваженим особою не надано для ознайомлення службове посвідчення інспектора органу ДСНС України та не надано копію посвідчення на проведення перевірки.
 • Інспектор органу Держтехногенбезпеки України не бажає вносити запис до Журналу проведення перевірок.
 • Інспектор органу Держтехногенбезпеки України після проведення перевірки розголошує відомості, що містять комерційну таємницю суб’єкта господарювання.
 • Відсутність підстав до проведення позапланових перевірок.
 • Посадові особи Держтехногенбезпеки України, які проводять перевірку, виходять за межі предмету (об’єкту) перевірки, який обов’язково визначається наказом про проведення перевірки.
 • Порушені строки проведення перевірки.

Відповідальність

Основні види порушень у сферах пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту, за які встановлена адміністративна відповідальність:

Порушення встановлених на повітряному, залізничному, морському і річковому, повітряному транспорті правил пожежної безпеки — штраф для громадян від 51 до 119 грн.; для посадових осіб — від 85 до 170 грн. (ст. 120 КУпАП України).

Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, а також використанняпожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням — попередження або штраф для громадян від 8,5 до 119 грн. та для посадових осіб органів — від 34 до 170 грн. (ст. 175 КУпАП України).

Здійснення суб’єктом господарювання господарської діяльності без декларації відповідностіматеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки – штраф як для громадян-суб’єктів господарювання, так і для посадових осіб від 680 до 1700 грн. (ст. 175-2 КУпАП України).

Невиконання приписів та постанов посадових осіб органу Держтехногенбезпеки України або створення перешкод для їх діяльності — попередження або штраф від 8.5 до 119 грн. для громадян і від 34 до 170 грн. для посадових осіб органів державної влади і місцевого самоврядування (ст. 188-8 КУпАП України).

За вчинення вказаних правопорушень інспектор органу ДСНС України, а також працівник відомчої, сільської пожежної охорони та члени добровільних пожежних дружин (команд), протипожежних об’єднань громадян складають протокол про адміністративне правопорушення, на підставі якого орган ДСНС виносить постанову про адміністративне правопорушення, якою і накладається стягнення (ст.ст. 223, 255 КУпАП України).

Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови. В разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу. Скаргу можна подати у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України ( 2747-15 ).

Відповідальність передбачена і для працівників ДСНС, які проводять перевірки. Так, порушення порядку здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а саме:

 • порушення строків здійснення заходів державного нагляду (контролю);
 • порушення періодичності здійснення планових заходів державного нагляду (контролю);
 • проведення заходів державного нагляду (контролю) за відсутності підстав, установлених законом;
 • проведення планових заходів державного нагляду (контролю) без своєчасного письмового повідомлення або з порушенням строків такого повідомлення, якщо необхідність та строк зазначеного повідомлення встановлені законом;
 • проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) без погодження відповідного центрального органу виконавчої влади, якщо отримання такого погодження є обов’язковим відповідно до закону;
 • здійснення заходів державного нагляду (контролю) без застосування акта перевірки, що містить перелік питань для проведення перевірки виконання вимог законодавства у сфері господарської діяльності;
 • порушення встановленого Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» порядку відбору зразків продукції;
 • проведення перевірки додержання вимог законодавства, нагляд (контроль) за додержанням якого не належить до повноважень органу державного нагляду (контролю), встановлених законом;
 • висунення вимог щодо надання документів, інформації, зразків продукції, що не стосуються здійснення заходу державного нагляду (контролю);
 • ненадання або надання з порушенням установленого законом строку акта перевірки, складеного за результатами заходу державного нагляду (контролю),

— тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб органу державного нагляду (контролю) від 850 до 1700 грн. (ст. 166-21 КУпАП).

Протокол про адмінправопорушення складають уповноважені особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, державної політики у сфері ліцензування, дозвільної системи.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *